Weather widget for website
اتفاقا پیرِ فارشیزمھا راست میگوید، تجزیە طلب نە،  ما استقلال طلبیم

اتفاقا پیرِ فارشیزمھا راست میگوید، تجزیە طلب نە، ما استقلال طلبیم

8 . ڕەزبەر . 2723

چنان دروغ می بافد و واقعیت ها را تحریف می کند گویی می خواهد تاریخ سلطەگری و ستم را از دور زمان و دیر زمان تا هم اکنون، در چند صد واژە بە خورد مخاطب بدهد، باورش شدە است کە می تواند با شعور اهل خرد بازی کند یا تاریخ درباری بنویسد و در کسوت کاتب التواریخ، هر چە می خواهد بە خورد مردم بدهد. چە بهتر، نیازی بە وقت صرف کردن و بهرە جستن از دانش نیست با همان ادبیات چای و صبحانە کفایت می کند.
اولا ایران هرگز ملت نبودە است و در بهترین جایگاە بە قول خودتان ایرانی، ملت ناقص است، هرچە بە جلوتر آمدەایم درجە معلولیت آن، افزون شدە و اکنون بە فلج مغزی هم گرفتار شدە است؛ پیرمرد بیمار خاورمیانە، دیری نخواهد پایید.
دویم آنکە ملت- دولت نیست کە در آن حاکمیت، از روند فرگشت طبیعی و پلە بە پلە سر برآوردە و تجلی هموندان باشد، می توان دولت- ملت گفت بە شرطها و شروطها کە دولتی برساختە، با آهن و آتش و بعدا با سفیدشویی فرهنگی، ارادە بە ملت کردن کردە است بە مدد همسان سازی و یونیفرمیزاسیون و زبان و آموزش تبلیغات از بالا بە پایین.
سە دیگر آنکە نە کوردهراسی کلیشە است نە شوونیسم ایرانی، برای کورد هراسی از همان بند خودتان، دو نمونە می آوریم، مهسا همان نامی است کە نمود پیوستگی ارادە بە همسان سازی فرهنگی صد سالە است، از آغاز تشکیل ایران، ژینای نام، میوە ممنوعە بودە است در سرتاسر این برساختە ایران، اتفاقا بە همان دلیل کوردهراسی، و بلافاصلە یک دروغ بزرگ دیگر از جنس خندەو مرغ پختە، از جنس هراس از کوردستان، کە گویا انقلاب زن، زندگی، آزادی از تهران برخاست نە از جایی کە از آن می هراسید، جعل و تحریف خاستگاە زن، زندگی، آزادی هم برای کوردستان زدایی کە دیگر رسواتر از آن است کە بدان پرداختە شود.
چهارم کوردهراسی، کلاشینکف و یونیفورم نظامی و بازار سیاە و شبکە قاچاق است. چقدر این ادبیات آشناست، حاکمیت و اپوزیسیون نمی شناسد، اما خردە نمی توان گرفت، حاکمیت جعلی و دولت- ملت ناقص، باید برای پاسداشت و نگاەداشت دروغ بزرگ ایران، دروغ روزانە ببافد، تارو پودش بە زیور جعل و تحریف آراستە است.
پنجم آنکە ابلهانە ترین است کە شوونیسم را بە مثلا استقلال و تمامیت ارضی و عشق بە میهن و نبرد برای هویت ایرانی فروکاست و دیگران را بە نادانی و نیمە نادانی متهم کرد. نبرد برای هویت ایران، "نبرد من" را بە یاد می آورد کە نبرد برای هویت او، دە ها ملیون انسان را قربانی کرد. شوونیسم همان است کە بە کار بردەاید؛ فروکاستن تعریف ها بە واژگان، تقدس سازی از واژگان تقلیل یافتە پس آنگاە نبرد تقلیل و تقدس.
ششم اما، کدام انسانی وجود دارد کە عاقل باشد، روزنامەنگار باشد، نویسندە باشد، تاریخ خواندە باشد، انقلاب ژینا را دیدە باشد اما همچنان نابینا باشد یا خودش را بە کوری زدە باشد کە خواستەهای مردم کوردستان و آنچە کردند و برایش هزینەها دادەاند تا همین لحظە، از خواستەهای دیگر مردمان این جغرافیای خون جنون جداست؟ عاقلی هست کە اگر خود را بە آن راە -بیراهە- نزدە باشد اقرار نکند آنچە بر کوردها گذشتە است از آغاز این "برساختەایران"، ستم سیستماتیک بودە و بس؟ البتە این را هم می پذیریم کە آنچە امروز بر مردمان این جغرافیا -ایران- می گذرد نیز یک درد مشترک است اما دلیل ما کمی تفاوت دارد: این وضعیت، نتیجە قطعی اما با تاخیر دولت- ملت سازی، سیاست های سفید و سرخ و سیاە، و ملت ناقص است کە هرچە بە خورد ملت کردنش دادند هضم نکرد، در این وانفسا بالا می آورد.
هفتم اینکە صدها بار گفتەایم و نوشتەایم و دانش را بە داوری خواستەایم کە نادان! استقلال طلبی و تجزیە طلبی، تفاوت از زمین نادانی تا آسمان شعور دارند. تجزیە طلبی هم اتفاقا میوە تاریکخانە دولت- ملت ناقص ایرانی است.
در هشتم، تە ماندە قلم رنجەهای دروغ و توجیە و نادانی انباشتە را جمع می بندم:
-مطالبات جمع طلب نیست جمع مطالبە است و در باب مفاعلە، اکنون مطمئنم کە نمی دانید این باب را برای رویکرد مشارکتی بە کار می برند، از سر رضایت، همکاری دو سویە، با هم، بگذریم، اینها بە خورد فارشیست نمی رود.
-مطالبات را می خواهیم این بار از خودمان طلب کنیم بە همین خاطر استقلال می خواهیم، شما بگو تجزیە طلبی.
- در مورد توسعە نیافتگی کوردستان و مسالە زبان مادری و سهم کوردها از مدیریت کلان، صد رحمت بە همین کفن دزد کنونی کە دستکم این کاستی ها را انکار نمی کند و هر از چند گاهی، آماری منتشر می کند و اقراری هم.
- هرچند کوردها ملت هستند اما تعریف اتنیک را هم نمی دانید، چە قوز بالا قوزی، بر پشتتان سوار کردە است این ملت ناقص و این دولت- ملت. شگفتا.
- درست گفتەاید کوردها بە هیچ عنوان تجزیەطلب نیستند آنها همیشە استقلال طلب بودەاند. بروید بە آنالیزورهایتان بگویید ادعاهای ما را راستی آزمایی کند کە نزدیک بە نود از صد درصد شعارهای ما در انقلاب ژینا، هویت خواهانە بودەاند، تا چشم حسود بترقد. آن چشم و چراغ هم ارزانیتان، اکنون چشم و

چراغ همە آزادیخواهان جهان هستیم.
در مورد کار کردن پیشمرگان و احزاب کوردستانی با دشمنان خارجی ایران:
بخش فارسی رادیو بغداد در دوران جنگ ایران و عراق و دوران حکومت بعث، یادتان هست؟!

18

لە ساڵی پەنجاوهەشت لە کوردستان چی روویدا؟
ناوەندی هاوکاری بە ساردیش ناکۆکییەکانی بە گەرمی هێشتووەتەوە...ئایا حدکا پشتیوانی لە مانگرتنەکە کرد؟
راستەوخۆ...دوای کوژرانی سێ سەربازی ئەمریکایی، واشنتن ئێرانی لە پشتەو تۆڵەی قورس دەکەینەوە.
نیگەرانییەکانی رۆژئاوای کوردستان لە کشانەوەی رۆژئاواییەکان
ئەمریکا و ئێران هەتا چەند لە پێکدادانی راستەوخۆی سەربازی نزیکن؟
بۆچی تەنیا چەند هەنگاو لە شەڕێکی گەورە لە رۆژهەڵاتی ناوەراست نزیکین